Certyfikat

Program
"Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców"

    Cele projektu:
  • wzrost poziomu wiedzy o: przepisach dot. pracy instruktora, zmianach w przepisach ruchu i transportu drogowego, procedurach administracyjnych, nowoczesnych środkach dydaktycznych,
  • wzrost kwalifikacji w zakresie: kształcenia dorosłych, stosowania nowych narzędzi edukacyjnych, techniki prowadzenia pojazdów,
  • wzrost umiejętności w zakresie: rozwiązywania sytuacji konfliktowych, empatii i asertywności,
  • wsparcie dla kobiet instruktorów (wyrównanie szans, zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy).
certyfkat ukończenia kursu dla instruktorów

program podnoszenia kompetencji kadry OSK

unijny program kapitał ludzki